OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00046739/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-11-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XI, odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości składającej się z działki zabudowanej siedliskiem mieszkalnym oraz gruntów leśnych i rekreacyjnych.

Opis siedliska, o pow. 0,1000 ha.

W skład siedliska wchodzi budynek mieszkalny, stodoła, budynek gospodarczy i altana. Ogrodzenie od frontu - płot z metalowej siatki. Uzbrojenie sieć energetyczna i wodna, podwórko nieutwardzone.

Opis budynku mieszkalnego:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany około 1930r. Pomieszczenia: 1 pokój, kuchnia i sień. Z boku budynku dobudowano oborę krytą eternitem, o powierzchni zabudowy 17 m². Ogólny stan budynku zaniedbany, wymaga remontu.

Obok budynku mieszkalnego drewniana stodoła kryta eternitem, o powierzchni zabudowy 60 m², podłoga - klepisko. Ogólny stan zaniedbany.

W głębi budynek inwentarski z pustaków, z lat 50-tych, dach stropodach i eternit. Ogólny stan średni. Obok budynków znajduje się drewniana altana.

Stwierdzone prawa i obciążenia:

Ograniczone prawo rzeczowe – dożywotnia służebność osobista wg treści par.10 umowy darowizny,

Rep. A 362/97, z dnia 14.03.1997 r. na rzecz Barbary Knop, lat 73.

 

należącej do dłużnika:Danuta Knop obecnie Nowicka

położonej: 98-260 Burzenin, Będków,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00046739/7

Suma oszacowania wynosi 28 850,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 233,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 885,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<