OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SR1S/00047955/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2016r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z dwóch działek:
- działka nr 305/2, o pow. 1,5204 ha - grunt budowlany, zabudowany trzema budynkami usługowo-magazynowymi, o łącznej powierzchni użytkowej 1.175 m².
- działka nr 291, o pow. 1,4000 ha - grunt rolny.

Opis działki nr 305/2, o powierzchni 1,5204 ha.
Działka o kształcie prostokątnym, ogrodzona płotem z metalowej siatki na stalowych słupkach, grunt częściowo utwardzony betonowymi płytami i oświetlony. Uzbrojenie - sieć energetyczna z własną rozdzielnią i sieć wodna z własnej studni głębinowej. Sieć kanalizacyjna do własnego szamba. W centralnej części działki zlokalizowano budynki usługowo-magazynowe przeznaczone do obsługi rolnictwa.
1. Budynek magazynu zboża z suszarnią.
Budynek wolnostojący, wybudowany około 1939 roku, składa się z 2-ch części:
- Pierwsza o wysokości 4,5 m, magazyn zboża z poddaszem magazynowym
- Druga o wysokości 12 m z 1970 roku z zamontowanymi czterema metalowymi silosami typu BIN 30 ton i bębnową suszarnią olejową.
Powierzchnia zabudowy 990 m².
Powierzchnia użytkowa magazynu 802 m².
Kubatura 5320 m3
Część magazynowa - ściany z cegły ceramicznej, strop ceramiczny Klejna, dach drewniany kryty blachą, podłoże wylewka betonowa.
Część z silosami - konstrukcja stalowa obudowana blachą. Do budynku dobudowano rampę z metalowym koszem do zsypywania zboża. Transport zboża systemem metalowych podajników.
Wewnątrz zamontowano linie do czyszczenia i suszenia zboża.
W budynku znajduje się podstacja energetyczna z szafami sterowniczymi do zasilania wszystkich budynków na nieruchomości.
Opis stany technicznego:
Budynek w 2002 roku był remontowany. Wymieniono pokrycie dachu i dokonano napraw bieżących instalacji. Aktualnie budynek od roku nie jest użytkowany, ściany zawilgocone, widać ubytki i pęknięcia tynku, uszkodzone przewody energetyczne. Maszyny i urządzenia nie były uruchamiane podczas wizji lokalnej i nie są wyceniane.
Ogólny stan techniczny budynku zły.
2. Budynek biurowy.
Budynek wolnostojący, zlokalizowany obok bramy wjazdowej, dwukondygnacyjny, z dobudowanym pomieszczeniem wagi, wybudowany w latach 70-tych.
Powierzchnia zabudowy - 132 m²
Powierzchnia użytkowa - 103 m²
Kubatura - 626 m3
Ściany z cegły, strop żelbetowy, dach stropodach kryty blachą. Instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna, CO i telefoniczna.
Na parterze są 4 pokoje, korytarz i WC.
Na piętrze dwa pomieszczenia biurowe.
Opis stany technicznego:
W 2001 roku wymieniono pokrycie dachu i dokonano remontu bieżącego pomieszczeń.
Aktualnie budynek zaniedbany, instalacje, okna i drzwi do wymiany.
Ogólny stan zły.
Waga bez legalizacji.
3. Budynek magazynu nawozów.
Budynek wolnostojący z lat 70-tych, o wysokości 6 m.
Powierzchnia zabudowy - 308 m²
Powierzchnia użytkowa - 270 m²
Kubatura - 1.848 m3
Ściany z pustaków żużlowych, dach drewniany kryty papą, posadzka betonowa, instalacja elektryczna.
Opis stanu technicznego:
W 20012 roku wymieniono pokrycie dachowe i dokonano remontu bieżącego.
Ogólny stan zaniedbany, poniżej średniego.
Budynek pomocniczy - magazyn paliw, zlokalizowany w głębi działki. Ściany z płyt betonowych i cegły, dach żelbetowy kryty eternitem, o powierzchni zabudowy 72 m². Budynek nie jest użytkowany od kilku lat, stan zaniedbany.
W głębi działki znajduje się dawny budynek chlewni. Ściany z desek na podmurówce betonowej.
Budynek nie jest użytkowany od wielu lat, stan bardzo zły do rozbiórki.
Razem powierzchnia użytkowa trzech podstawowych budynków 1.175 m².
Na nieruchomości do 2011 r. prowadzona była działalność handlowo - magazynowa - sprzedaż pasz i nawozów dla rolnictwa. Aktualnie nieruchomość nie jest użytkowana.

Suma oszacowania wynosi 175 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 500,00zł.

Opis działki rolnej nr 291, o powierzchni 1,4000 ha.
Działka zlokalizowana obok działki nr 305/2, dojazd droga utwardzoną, kształt zbliżony do prostokąta. Teren płaski grunt zmeliorowany, w granicy drogi sieć wodna.
W rogu działki przy jej południowej stronie znajduje się betonowy słup energetyczny sieci 15kW z transformatorem i skrzynką energetyczną - własność Zakładu Energetycznego.

Suma oszacowania wynosi 36 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00zł.

należącej do dłużnika:Zofia Siwczak
położonej: 98-290 Warta, Wola Zadąbrowska,
dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00047955/4
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<