OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SR1S/00064795/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-03-2016r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w postaci:

lokalu mieszkalnego nr 342 znajdującego się na III piętrze budynku usługowo - mieszkalnego zlokalizowanego w centrum Sieradza przy trasie wylotowej na Wrocław(tzw. Tytanik).

Budynek 6-cio kondygnacyjny, wykonany w 2001r. Lokal posiada powierzchnię użytkową 114,33 m² oraz powierzchnię pomieszczeń przynależnych należących do części wspólnych właścicieli. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Lokal posiada wodomierze oraz gniazda telewizji kablowej. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, otwartej kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc.

należącej do dłużnika:Edyta Kałuzińska-Piątek
położonej: 98-200 Sieradz, Jana Pawła II 52/342, Sieradz,
dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00064795/9
Suma oszacowania wynosi 298 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 198 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

>>>OPERAT SZACUNKOWY<<<