OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00034510/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-08-2017r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu I Wydział Cywilny 98-200 SIERADZ, Al. Zwycięstwa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zlokalizowanej w m. Strumiany nr 51, gm. Burzenin, działka nr 359/8 o powierzchni 0,0571 ha.

Nieruchomość składa się z działki ogrodzonej płotem z siatki metalowej, od frontu płot z siatki z bramą.

Na działce znajdują się stare fundamenty drewnianego budynku mieszkalnego po spaleniu w 2013 roku.

Uzbrojenie : sieć wodna z wspólnej studni dla kilku nieruchomości, na działce sieć energetyczna. Nad działką przebiega linia średniego napięcia.

Dojazd drogą asfaltową, ostatnie 300 m droga utwardzona.

 

należącej do dłużnika:Kamil Ziombski

położonej: 98-260 BURZENIN, STRUMIANY,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00034510/9 [NKW: SR1S/00034510/9]

Suma oszacowania wynosi 11 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2052 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. 2016 poz 585) nieruchomość rolną mogą nabyć osoby spełniające warunki ww. ustaw.

 >>OPERAT SZACUNKOWY<<

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00012881/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-08-2017r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Sieradzu I Wydział Cywilny 98-200 SIERADZ, Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika:Konrad Jackowski

położonej: 98-285 WRÓBLEW, SŁOMKÓW MOKRY 10,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SR1S/00012881/0]

Cała działka nr 47 ma kształt wydłużonego prostokąta i powierzchnię 1,70 ha. Od frontu na

obszarze 0,17 ha znajduje się siedlisko mieszkalne z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, w

głębi na części 0,35 ha usytuowana jest szklarnia, pozostała część działki o powierzchni 1,18 ha

grunt rolny.

Opis budynku mieszkalnego

Budynek wolnostojący, murowany, 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia, wybudowany metodą

tradycyjną w roku 1984 r. Obecnie budynek w stanie surowym otwartym, bez aktualnej

dokumentacji budowlanej i architektonicznej.

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia użytkowa - 250,0 m²

Powierzchnia zabudowy - 179,0 m²

Kubatura - 1057,0 m³

Fundamenty - betonowe

Ściany - cegła pełna ceramiczna i kratówka, nieotynkowane.

Strop - ceramiczny typu FERT ,

brak stropu nad piętrem

Dach - dwuspadowy kryty eternitem falistym,

Instalacje - brak

Pomieszczenia:

W budynku na parterze znajduje się 6 pomieszczeń.

Na piętrze znajdują się 2 pomieszczenia bez ścian działowych.

Budynek nie był użytkowany, widoczne zawilgocenie ścian i fundamentów.

Ogólny stan techniczny poniżej średniego.

Obok budynku mieszkalnego znajduje się drewniana szopa na narzędzia – stan zły do wyburzenia.

Opis szklarni

Szklarnia gruntowa wielonawowa typu Venlo o powierzchni zabudowy 3.066 m², konstrukcji

stalowej, ocynkowanej, osadzona na betonowym fundamencie, wybudowana w 2007 r. Ściany

boczne dwuszybowe – szkło używane, dach jednoszynowy. Główny trzon szklarni stanowi hala

złożona z dwóch naw o szerokości 6,4 m każda. Nawy posiadają dachy dwuspadowe. Obiekt

wyposażony w instalację centralnego ogrzewania rurowego z kotłowni miałowej zlokalizowanej

na sąsiedniej działce. W obrębie szklarni jest nawa pomocnicza, w której znajdują się pompy,

instalacje sterujące żywieniem i nawadnianiem oraz magazyn podręczny.

Pozostała część działki o powierzchni 1,18 ha to grunt rolny obecnie zasiane zboże.

 

Suma oszacowania wynosi 356 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 450,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 660,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 2052 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. 2016 poz 585) nieruchomość rolną mogą nabyć osoby spełniające warunki ww. ustaw.

 

>>OPERAT SZACUNKOWY<<

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00025741/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-07-2017r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XIV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w skład, której wchodzą:

Działki o numerach: 228, 259, 273, 501, 505, 667/1, 677/1, 678, 725 o łącznej powierzchni 4,0950 ha.

(Dane z ewidencji gruntów nie są zgodne z księgą wieczystą. Działka nr 667 odpowiada działce 667/1,

natomiast działka 677 odpowiada działce 677/1, numery działek zmieniły się w wyniku wliczenia

powierzchni rowów szczegółowych do działek przyległych.)

 

należącej do dłużnika:DARIUSZ JEZIORSKI

położonej: 98-260 Burzenin, Ligota,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SR1S/00025741/1]

 

Opis działki nr 228, o powierzchni 0,5400 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 14 m x 38 m, teren płaski porośnięty samosiejką akacji oraz sosny. Dojazd

drogą polną, około 300 m do drogi asfaltowej na Burzenin. Klasa użytków - Ls V – 0,4100 ha

- LS VI – 0,1300 ha

Suma oszacowania wynosi 16.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12.150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.620,00 zł.

Opis działki nr 259, o powierzchni 0,6700 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 18 m x 372 m, teren płaski obecnie rola. Dojazd drogą utwardzoną przez

wieś. Klasa użytków- R IVa – 0,1500 ha,R IVb – 0,2500 ha; R V – 0,2700 ha

Suma oszacowania wynosi 14.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11.025,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.470,00 zł.

Opis działki nr 273, o powierzchni 0,5700 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 16 m x 350 m, po przeciwnej stronie działki nr 259, teren płaski obecnie

rola. Dojazd drogą utwardzoną przez wieś. Klasa użytków - Ł IV – 0,3200 ha, R V – 0,2400 ha

Suma oszacowania wynosi 12.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.375,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.250,00 zł.

Opis działki nr 501, o powierzchni 0,1100 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 10 m x 110 m, teren częściowo porośnięty samosiejką drzew iglastych i

liściastych. Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza

Warty i Widawki, bezpośrednio przylega do rzeki Warty. Klasa użytków - Lz Ł VI – 0,0200 ha,Ł V – 0,0800 ha, Ł VI - 0,0100 ha.

Suma oszacowania wynosi 1.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 975,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130,00 zł.

Opis działki nr 505, o powierzchni 0,3600 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 12 m x 302 m , po przeciwnej stronie działki nr 501, teren częściowo

porośnięty samosiejką drzew iglastych i liściastych. Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie

Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.Nr działki - 505 o pow. 0,3600 ha

Klasa użytków - Ł V – 0,0500 ha,Ł VI - 0,0600 ha,N – 0,1100 ha,Ps V - 0,0400 ha, PS VI – 0,1000 ha.

Suma oszacowania wynosi 5.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 500,00 zł.

Opis działki nr 667/1, o powierzchni 0,5025 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 15 m x 350m, teren częściowo porośnięty samosiejką drzew iglastych i

liściastych. Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza

Warty i Widawki, bezpośrednio przylega do rzeki Warty. Klasa użytków - Ps IV – 0,0200 h, R IVa – 0,4000 ha, R IVb – 0,0800 ha, W – 0,0025 ha.

Suma oszacowania wynosi 10.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

7.500 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.000,00 zł.

Opis działki nr 677/1, o powierzchni 0,5225 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 14 m x 379 m, teren porośnięty samosiejką drzew iglastych i liściastych.

Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i

Widawki. Najbliższe otoczenie podobne lasy chłopskie. Klasa użytków - Ls V – 0,3700 ha Ps IV – 0,0200 ha,Ps V - 0,0400 ha,R V – 0,0900 ha, W – 0,0025 ha.

Suma oszacowania wynosi 10.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.040,00 zł.

Opis działki nr 678, o powierzchni 0,0700 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 14 m x 50 m, teren porośnięty drzewami iglastych i liściastych. Wiek

drzew . Dojazd drogą polną przez las. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza

Warty i Widawki. Najbliższe otoczenie podobne lasy chłopskie. Klasa użytków - Ls V – 0,0700 ha

Suma oszacowania wynosi 1,300.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 975,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130,00 zł.

Opis działki nr 725, o powierzchni 0,7500 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 25 m x 300 m, teren porośnięty drzewami iglastych i liściastych. Wiek

drzew .. Dojazd drogą polną przez las. Najbliższe otoczenie podobne lasy chłopskie. Klasa użytków - Ls V – 0,1000 ha, R V – 0,0900 ha, R VI – 0,5600 h.

Suma oszacowania wynosi 10.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7.875,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.050,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 1020 4564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W tytule przelewu należy wskazać nr działki.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.