OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00025741/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2017r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w skład, której wchodzą:

Działki o numerach: 228, 501, 505, 667/1, 677/1, 678, 725 o łącznej powierzchni 2.8550 ha.

(Dane z ewidencji gruntów nie są zgodne z księgą wieczystą. Działka nr 667 odpowiada działce 667/1,

natomiast działka 677 odpowiada działce 677/1, numery działek zmieniły się w wyniku wliczenia

powierzchni rowów szczegółowych do działek przyległych.)

 

należącej do dłużnika:DARIUSZ JEZIORSKI

położonej: 98-260 Burzenin, Ligota,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SR1S/00025741/1]

 

Opis działki nr 228, o powierzchni 0,5400 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 14 m x 38 m, teren płaski porośnięty samosiejką akacji oraz sosny. Dojazd

drogą polną, około 300 m do drogi asfaltowej na Burzenin. Klasa użytków - Ls V – 0,4100 ha

- LS VI – 0,1300 ha

Suma oszacowania wynosi 16.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10.800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.620,00 zł.

Opis działki nr 501, o powierzchni 0,1100 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 10 m x 110 m, teren częściowo porośnięty samosiejką drzew iglastych i

liściastych. Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza

Warty i Widawki, bezpośrednio przylega do rzeki Warty. Klasa użytków - Lz Ł VI – 0,0200 ha,Ł V – 0,0800 ha, Ł VI - 0,0100 ha.

Suma oszacowania wynosi 1.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 866,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130,00 zł.

Opis działki nr 505, o powierzchni 0,3600 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 12 m x 302 m , po przeciwnej stronie działki nr 501, teren częściowo

porośnięty samosiejką drzew iglastych i liściastych. Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie

Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.Nr działki - 505 o pow. 0,3600 ha

Klasa użytków - Ł V – 0,0500 ha,Ł VI - 0,0600 ha,N – 0,1100 ha,Ps V - 0,0400 ha, PS VI – 0,1000 ha.

Suma oszacowania wynosi 5.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3.333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 500,00 zł.

Opis działki nr 667/1, o powierzchni 0,5025 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 15 m x 350m, teren częściowo porośnięty samosiejką drzew iglastych i

liściastych. Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza

Warty i Widawki, bezpośrednio przylega do rzeki Warty. Klasa użytków - Ps IV – 0,0200 h, R IVa – 0,4000 ha, R IVb – 0,0800 ha, W – 0,0025 ha.

Suma oszacowania wynosi 10.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi

6.666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.000,00 zł.

Opis działki nr 677/1, o powierzchni 0,5225 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 14 m x 379 m, teren porośnięty samosiejką drzew iglastych i liściastych.

Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i

Widawki. Najbliższe otoczenie podobne lasy chłopskie. Klasa użytków - Ls V – 0,3700 ha Ps IV – 0,0200 ha,Ps V - 0,0400 ha,R V – 0,0900 ha, W – 0,0025 ha.

Suma oszacowania wynosi 10.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6.933,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.040,00 zł.

Opis działki nr 678, o powierzchni 0,0700 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 14 m x 50 m, teren porośnięty drzewami iglastych i liściastych. Wiek

drzew . Dojazd drogą polną przez las. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza

Warty i Widawki. Najbliższe otoczenie podobne lasy chłopskie. Klasa użytków - Ls V – 0,0700 ha

Suma oszacowania wynosi 1,300.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 866,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130,00 zł.

Opis działki nr 725, o powierzchni 0,7500 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 25 m x 300 m, teren porośnięty drzewami iglastych i liściastych. Wiek

drzew .. Dojazd drogą polną przez las. Najbliższe otoczenie podobne lasy chłopskie. Klasa użytków - Ls V – 0,1000 ha, R V – 0,0900 ha, R VI – 0,5600 h.

Suma oszacowania wynosi 10.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.050,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 1020 4564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W tytule przelewu należy wskazać nr działki.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.