OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00029424/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-02-2018r. o godz. 11:50 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Ferdynand Fedorowicz, Ewa Fedorowicz, położonej: 98-275 Brzeźnio, Kliczków Mały, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00029424/1.

 

Na nieruchomości znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny w trakcie rozbudowy i trzy budynki gospodarcze. Działka nr 420 o powierzchni 0,16 ha.

Opis budynku mieszkalnego w rozbudowie

W obecnej postaci budynek istnieje w wyniku rozpoczętej rozbudowy niewielkiego domu jednorodzinnego, stanowiącego część składową małej zagrody gospodarstwa rolnego. Obiekt obejmuje też część budynku gospodarczego (dawna obora). Rozbudowę rozpoczęto w 2012 r., ale wszelkie roboty

budowlane wstrzymano już w 2013 r. Obecnie jest to obiekt parterowy w stanie surowym otwartym,

zakończony stropem żelbetowym.

Budynek gospodarczy 1

Budynek z lat 50., murowany z pustaków cementowych, zakończony dachem dwuspadowym z pokryciem

z papy. Jest to magazynowa część budynku inwentarsko-składowego, którego część inwentarska

została włączona do rozbudowywanego obiektu mieszkalnego. Budynek bez instalacji wewnętrznych.

Stan techniczny pogorszony. Powierzchnia zabudowy wynosi: 58,50 m2.

Budynek gospodarczy 2

Niewielki budynek z lat 80. murowany z pustaków żużlobetonowych zakończony dachem jednospadowym, pokryty eternitem falistym. Budynek bez instalacji wewnętrznych. Stan techniczny –

słaby. Powierzchnia zabudowy: 10,50 m2.

Budynek gospodarczy 3

Szopa drewnianej konstrukcji z obudową ścian z desek, w części oblicowanych papą. Dach jednospadowy, pokryty eternitem falistym. Budynek bez instalacji wewnętrznych. Stan techniczny– słaby.

Powierzchnia zabudowy: 24,00 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 80 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 1020 4564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00025741/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-01-2018r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w skład, której wchodzą:

Działki o numerach: 228, 501, 505, 667/1, 677/1, 678, 725 o łącznej powierzchni 2.8550 ha.

(Dane z ewidencji gruntów nie są zgodne z księgą wieczystą. Działka nr 667 odpowiada działce 667/1,

natomiast działka 677 odpowiada działce 677/1, numery działek zmieniły się w wyniku wliczenia

powierzchni rowów szczegółowych do działek przyległych.)

 

należącej do dłużnika:DARIUSZ JEZIORSKI

położonej: 98-260 Burzenin, Ligota,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SR1S/00025741/1]

 

Opis działki nr 228, o powierzchni 0,5400 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 14 m x 38 m, teren płaski porośnięty samosiejką akacji oraz sosny. Dojazd

drogą polną, około 300 m do drogi asfaltowej na Burzenin. Klasa użytków - Ls V – 0,4100 ha

- LS VI – 0,1300 ha

Suma oszacowania wynosi 16.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10.800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.620,00 zł.

Opis działki nr 501, o powierzchni 0,1100 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 10 m x 110 m, teren częściowo porośnięty samosiejką drzew iglastych i

liściastych. Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza

Warty i Widawki, bezpośrednio przylega do rzeki Warty. Klasa użytków - Lz Ł VI – 0,0200 ha,Ł V – 0,0800 ha, Ł VI - 0,0100 ha.

Suma oszacowania wynosi 1.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 866,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130,00 zł.

Opis działki nr 505, o powierzchni 0,3600 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 12 m x 302 m , po przeciwnej stronie działki nr 501, teren częściowo

porośnięty samosiejką drzew iglastych i liściastych. Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie

Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.Nr działki - 505 o pow. 0,3600 ha

Klasa użytków - Ł V – 0,0500 ha,Ł VI - 0,0600 ha,N – 0,1100 ha,Ps V - 0,0400 ha, PS VI – 0,1000 ha.

Suma oszacowania wynosi 5.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3.333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 500,00 zł.

Opis działki nr 667/1, o powierzchni 0,5025 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 15 m x 350m, teren częściowo porośnięty samosiejką drzew iglastych i

liściastych. Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza

Warty i Widawki, bezpośrednio przylega do rzeki Warty. Klasa użytków - Ps IV – 0,0200 h, R IVa – 0,4000 ha, R IVb – 0,0800 ha, W – 0,0025 ha.

Suma oszacowania wynosi 10.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi

6.666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.000,00 zł.

Opis działki nr 677/1, o powierzchni 0,5225 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 14 m x 379 m, teren porośnięty samosiejką drzew iglastych i liściastych.

Dojazd drogą nieutwardzoną. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i

Widawki. Najbliższe otoczenie podobne lasy chłopskie. Klasa użytków - Ls V – 0,3700 ha Ps IV – 0,0200 ha,Ps V - 0,0400 ha,R V – 0,0900 ha, W – 0,0025 ha.

Suma oszacowania wynosi 10.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6.933,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.040,00 zł.

Opis działki nr 678, o powierzchni 0,0700 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 14 m x 50 m, teren porośnięty drzewami iglastych i liściastych. Wiek

drzew . Dojazd drogą polną przez las. Działka leży na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza

Warty i Widawki. Najbliższe otoczenie podobne lasy chłopskie. Klasa użytków - Ls V – 0,0700 ha

Suma oszacowania wynosi 1,300.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 866,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130,00 zł.

Opis działki nr 725, o powierzchni 0,7500 ha.

Kształt prostokąt o szerokości 25 m x 300 m, teren porośnięty drzewami iglastych i liściastych. Wiek

drzew .. Dojazd drogą polną przez las. Najbliższe otoczenie podobne lasy chłopskie. Klasa użytków - Ls V – 0,1000 ha, R V – 0,0900 ha, R VI – 0,5600 h.

Suma oszacowania wynosi 10.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.050,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika :

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 1020 4564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W tytule przelewu należy wskazać nr działki.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SR1S/00047955/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Maciej Skowroński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-01-2018r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy Al. Zwycięstwa 1 w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki nr 305/2, o pow. 1,5204 ha - grunt budowlany, zabudowany trzema budynkami usługowo-magazynowymi, o łącznej powierzchni użytkowej 1.175 m².

 

Opis działki nr 305/2, o powierzchni 1,5204 ha.

Działka o kształcie prostokątnym, ogrodzona płotem z metalowej siatki na stalowych słupkach, grunt częściowo utwardzony betonowymi płytami i oświetlony. Uzbrojenie - sieć energetyczna z własną rozdzielnią i sieć wodna z własnej studni głębinowej. Sieć kanalizacyjna do własnego szamba. W centralnej części działki zlokalizowano budynki usługowo-magazynowe przeznaczone do obsługi rolnictwa.

1. Budynek magazynu zboża z suszarnią.

Budynek wolnostojący, wybudowany około 1939 roku, składa się z 2-ch części:

- Pierwsza o wysokości 4,5 m, magazyn zboża z poddaszem magazynowym

- Druga o wysokości 12 m z 1970 roku z zamontowanymi czterema metalowymi silosami typu BIN 30 ton i bębnową suszarnią olejową.

Powierzchnia zabudowy 990 m².

Powierzchnia użytkowa magazynu 802 m².

Kubatura 5320 m3

Część magazynowa - ściany z cegły ceramicznej, strop ceramiczny Klejna, dach drewniany kryty blachą, podłoże wylewka betonowa.

Część z silosami - konstrukcja stalowa obudowana blachą. Do budynku dobudowano rampę z metalowym koszem do zsypywania zboża. Transport zboża systemem metalowych podajników.

Wewnątrz zamontowano linie do czyszczenia i suszenia zboża.

W budynku znajduje się podstacja energetyczna z szafami sterowniczymi do zasilania wszystkich budynków na nieruchomości.

Opis stany technicznego:

Budynek w 2002 roku był remontowany. Wymieniono pokrycie dachu i dokonano napraw bieżących instalacji. Aktualnie budynek od roku nie jest użytkowany, ściany zawilgocone, widać ubytki i pęknięcia tynku, uszkodzone przewody energetyczne. Maszyny i urządzenia nie były uruchamiane podczas wizji lokalnej i nie są wyceniane.

Ogólny stan techniczny budynku zły.

2. Budynek biurowy.

Budynek wolnostojący, zlokalizowany obok bramy wjazdowej, dwukondygnacyjny, z dobudowanym pomieszczeniem wagi, wybudowany w latach 70-tych.

Powierzchnia zabudowy - 132 m²

Powierzchnia użytkowa - 103 m²

Kubatura - 626 m3

Ściany z cegły, strop żelbetowy, dach stropodach kryty blachą. Instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna, CO i telefoniczna.

Na parterze są 4 pokoje, korytarz i WC.

Na piętrze dwa pomieszczenia biurowe.

Opis stany technicznego:

W 2001 roku wymieniono pokrycie dachu i dokonano remontu bieżącego pomieszczeń.

Aktualnie budynek zaniedbany, instalacje, okna i drzwi do wymiany.

Ogólny stan zły.

Waga bez legalizacji.

3. Budynek magazynu nawozów.

Budynek wolnostojący z lat 70-tych, o wysokości 6 m.

Powierzchnia zabudowy - 308 m²

Powierzchnia użytkowa - 270 m²

Kubatura - 1.848 m3

Ściany z pustaków żużlowych, dach drewniany kryty papą, posadzka betonowa, instalacja elektryczna.

Opis stanu technicznego:

W 20012 roku wymieniono pokrycie dachowe i dokonano remontu bieżącego.

Ogólny stan zaniedbany, poniżej średniego.

Budynek pomocniczy - magazyn paliw, zlokalizowany w głębi działki. Ściany z płyt betonowych i cegły, dach żelbetowy kryty eternitem, o powierzchni zabudowy 72 m². Budynek nie jest użytkowany od kilku lat, stan zaniedbany.

W głębi działki znajduje się dawny budynek chlewni. Ściany z desek na podmurówce betonowej.

Budynek nie jest użytkowany od wielu lat, stan bardzo zły do rozbiórki.

Razem powierzchnia użytkowa trzech podstawowych budynków 1.175 m².

Na nieruchomości do 2011 r. prowadzona była działalność handlowo - magazynowa - sprzedaż pasz i nawozów dla rolnictwa. Aktualnie nieruchomość nie jest użytkowana.

 

Suma oszacowania wynosi 175 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 500,00zł.

 

należącej do dłużnika:Zofia Siwczak

położonej: 98-290 Warta, Wola Zadąbrowska,

dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1S/00047955/4

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 55 10204564 0000 5902 0075 6817 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Macieja Skowrońskiego, przy ul. Warckiej 3, 98-200 Sieradz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.